هیچ موسسه ای این توصیه های کلیدی در زمینه دفتر مهاجرت را به شما نمی گوید

Post Reply
LucindaM
Posts: 1
Joined: Wed May 04, 2022 8:29 pm

هیچ موسسه ای این توصیه های کلیدی در زمینه دفتر مهاجرت را به شما نمی گوید

Post by LucindaM »

داشتن سابقه ی کاری برای یک وکیل مهاجرت یکی از کلیدی ترین عوامل است و می تواند تاثیر به سزایی در به جریان انداختن پرونده ی شما داشته باشد. به گزارش همشهری آنلاین، یکی از کلیدی ترین چالشهای شهرنشینی درایران در دهههای اخیر گسترش حاشیهنشینی و ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف کلانشهرها و خیل عظیمی از شهرهای بزرگ کشور بودهاست؛ موضوعی که بیشاز هرچیز نشاندهنده سرعت اخذ کردن فرایند مهاجرت به چنین مناطقی است. در واقع بدون شهروندی معتبر و شرایط گرفتن پناهندگی، بایستی پول، تخصص، مهارت و یا شهرت جهانی داشت که بتوان اقامت و بعد از آن شهروندی کشورهای توسعهیافته را اخذ کرد. کسانی که به تازگی وارد کانادا شده اند و یا برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده اند می توانند میزان مالیات خود را در صورت داشتن یک برنامه ارزان پیش از ورود به کانادا کاهش دهند و یا مبلغ آنر را صفر کنند! وکیل مهاجرت موارد و موانع پیش رو را به شما نشان می دهد تا قادر باشید بهتر و سریع تر تصمیم دریافت نمایید. جدول زیر نیز نشان میدهد که مهاجرانی که پاسپورت آمریکا اخذ کردهاند، چه مدرک تحصیلی داشتهاند.

Post Reply